Skip to Content

Vilkår for brug

På grund af den løbende tekniske udvikling og ændringer er det nødvendigt at ændre og tilpasse disse Vilkår for Brug fra tid til anden. Vi beder derfor vores brugere gennemgå disse Vilkår for Brug før hvert besøg på vores hjemmeside og tage højde for ændringer og/eller tilføjelser.

Indledning

Dette websted drives af Henkel Norden Copenhagen, filial af Henkel Norden AB, Sverige Industriparken 21 A, 2750 Ballerup, telefon: 43 30 13 00. Informationerne på dette websted om Henkel Norden Copenhagen (herefter benævnt “Henkel”), selskaber tilknyttet Henkel og tredjeparter er udvalgt og sammensat med omhu. Vi kan dog ikke garantere, at de er fuldstændige og korrekte. Henkel ifalder intet ansvar for fejl i indholdet på dette websted. Fremadrettede udtalelser på dette websted er baseret på vores nuværende viden og overbevisning. Resultaterne, som Henkel opnår, kan imidlertid afvige meget fra disse fremadrettede udtalelser, fordi de afhænger af en lang række konkurrencemæssige og makroøkonomiske faktorer, som i visse tilfælde ligger uden for Henkels kontrol. Med forbehold af retlige forpligtelser til at ændre fremadrettede udtalelser vil Henkel ikke konstant opdatere alle fremadrettede udtalelser på dette websted.

Generelle vilkår for brug af webstedet

1. Ophavsret

Siderne, såvel indhold som opbygning, på dette websted er ophavsretsbeskyttede. Herunder er navnlig reproduktioner, tilpasninger, oversættelser, lagring og behandling i andre medier, herunder elektronisk lagring eller behandling, underlagt ophavsretsbeskyttelse. Enhver udnyttelse heraf, det være sig helt som delvist, kræver forudgående skriftligt samtykke fra Henkel. Enhver reproduktion, gengivelse, udnyttelse og/eller udbredelse af informationer eller data, navnlig brug af tekster eller dele heraf eller billedmateriale (undtagen Henkel-pressefotos), kræver Henkels forudgående skriftlige samtykke, medmindre det er til privat brug. Illustrationer er beskyttet af nationale og internationale ophavsretlige love. Retten til udbredelse og reproduktion indehaves af Henkel.
Henkel-pressefotos må kun anvendes i forbindelse med artikler. Henkel-pressefotos, der reproduceres og/eller modificeres elektronisk i forbindelse med artikler skal vise ophavsretsmærket “© Henkel Norden Copenhagen. All rights reserved”. Genoptryk er gratis under forbehold af, at vi modtager en kopi til vores arkiv.

Når du går ind på dette websted, accepterer du uden begrænsninger eller forbehold følgende generelle vilkår for brug af webstedet.

DETTE WEBSTED OG INFORMATIONERNE HERPÅ ER IKKE TILTÆNKT ELLER GODKENDT TIL BRUG I USA ELLER AF AMERIKANSKE STATSBORGERE ELLER INDBYGGERE. DISSE PERSONER BEDES BESØGE DERES LOKALE HENKEL-WEBSTED ELLER HENKEL-TILKNYTTEDE AMERIKANSKE SELSKABERS WEBSTED.

 

2. Varemærker

Henkels ovale logo og alle produktnavne og/eller produktemballager på disse sider er registrerede varemærker, som tilhører Henkel AG & Co. KGaA, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber eller licenshavere. Enhver uretmæssig brug eller misbrug af disse varemærker er udtrykkeligt forbudt og udgør en overtrædelse af varemærkeloven, ophavsretsloven, andre immaterielle ejendomsrettigheder og loven om unfair konkurrence.

3. Ansvarsfraskrivelse for tredjeparters websteder

a. Siderne på dette websted indeholder links (“hyperlinks”) til andre websteder, som drives af tredjeparter, og hvis indhold er Henkel ubekendt. Henkel gør det blot lettere at få adgang til disse websteder og ifalder intet ansvar af nogen art for deres indhold. Vores links til tredjeparters websteder har udelukkende til formål at gøre det lettere for dig at navigere. Udtalelser på linkede sider må ikke betragtes som vores udtalelser. Vi tager snarere udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle tredjeparters websteder, som er linkede til vores websted. Vi ifalder navnlig ikke ansvar for overtrædelse af lovbestemmelser eller krænkelse af tredjeparters rettigheder, som måtte forekomme på sådanne sider.

b. Hvad angår websteder, hvortil der findes hyperlinks på Henkels websted, bærer ejerne af disse websteder det fulde ansvar for indholdet af disse sider samt for ethvert salg af de produkter, som tilbydes på disse sider og håndteringen af ordrer herpå.

c. Henkel ifalder intet ansvar for krænkelse af ophavsretslige rettigheder eller varemærkerettigheder eller andre immaterielle eller personlige rettigheder, som måtte forekomme på en side, som nås via et hyperlink.

d. I tilfælde af en retsafgørelse eller en anden retslig erklæring i forbindelse med en transaktion, er der udelukkende indgået en kontrakt mellem brugeren og ejeren af det respektive websted eller den tilbydende part eller person, som fremgår heraf, og under ingen omstændigheder mellem Henkel og brugeren. Læs venligst den pågældende leverandørs generelle forretningsbetingelser på det linkede websted.

e. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle hyperlinks på henkel.com og for alt indhold på websteder som bruger henvises til via et sådan hyperlink.

4. Generel ansvarsfraskrivelse

Ethvert ansvar, som Henkel måtte ifalde for skader som følge af brugen af dette websted – uanset retslig begrundelse, herunder skadevoldende handling – er begrænset til skadeserstatning som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed. I det omfang at Henkel ifalder obligatorisk ansvar som følge af manglende opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser, er det samlede erstatningsbeløb begrænset til den forudsigelige erstatning. Dette har ingen indflydelse på Henkels ansvar i henhold til den gældende produktansvarslov eller givne garantier. Førnævnte ansvarsbegrænsning gælder heller ikke i tilfælde af dødsfald, legemsbeskadigelse eller sundhedsskade på en person.

Henkel gør sig store anstrengelser for at holde Henkels websteder fri for virus, men vi kan ikke garantere, at virus ikke forekommer. Vi anbefaler derfor, at computeren beskyttes mod virus (f.eks. ved hjælp af virusscannere), før dokumenter og data downloades.

Henkel garanterer hverken, at tjenesterne, som tilbydes på Henkels websted, er fri for fejl, eller at de er tilgængelige.

5. Prognoser og hensigtserklæringer

Fremadrettede udtalelser på dette websted er baseret på vores nuværende viden og overbevisning. Resultaterne, som Henkel opnår, kan imidlertid afvige meget fra disse fremadrettede udtalelser, fordi de afhænger af en lang række konkurrencemæssige og makroøkonomiske faktorer, som i visse tilfælde ligger uden for Henkels kontrol. Med forbehold af retlige forpligtelser til at ændre fremadrettede udtalelser vil Henkel ikke konstant opdatere alle fremadrettede udtalelser på dette websted.

6. Henkel-produkter

Produkterne, som vises på dette websted er eksempler på produkter, som fås hos Henkels virksomheder over hele verden. Henkel kan ikke garantere, at et bestemt produkt også fås i dit land.